<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=409476092825260&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Book tid nu

Medlems- og betalingsbetingelser i Fys&Sund

FYS&SUND MEDLEMSBETINGELSER

 1. GENERELT

  Følgende medlemsbetingelser er gældende for medlemskaber hos Fys&Sund, Dytmærsken 9, 8900 Randers, CVR-nr. 20715588. Udover disse Medlemsbetingelser vil Medlemmet også være bundet af de til enhver tid gældende særlige vilkår og regler, der henvises til i disse Medlemsbetingelser. Sådanne særlige vilkår og regler udgør en integreret, uadskillelig del af Medlemsbetingelserne.
 2. MEDLEMSKAB AF FYS&SUND

2.1. VILKÅR FOR OPRETTELSE AF MEDLEMSKAB

Ved oprettelsen af medlemskabet skal Medlemmet oplyse sit navn, adresse, e-mail, dansk telefonnummer, reg. nr., konto-/kortnummer og CPR-nummer. Hvis kontakt- eller bank-/kortoplysninger efterfølgende ændres, skal dette straks meddeles Fys&Sund. Det er medlemmets ansvar, at Fys&Sund til hver en tid har medlemmets korrekte kontaktoplysninger.
Efter indmelding er korrekt gennemført vil ansigt scanning ved indgangsdør fungere som medlemskort, som vil blive scannet hver gang inden træningsopstart.
Et medlemskab er personligt og må ikke benyttes af andre end Medlemmet. Medlemskabet giver Medlemmet adgang til at benytte det udstyr og services, der er omfattet af medlemskabstypen. Medlemskabet kan benyttes fra den aftalte startdato.


2.2. MEDLEMMETS ÆNDRING AF MEDLEMSKABSTYPE

Hvis Medlemmet ændrer en medlemskabstype købt til kampagnepris (herunder ændrer medlemskabstype i en eventuel bindingsperiode) medfører det, at kampagneprisen bortfalder, og Medlemmet skal betale fuld pris for det ændrede medlemskab fra den dag, hvor ændringen træder i kraft.

2.6. PAUSE

Medlemmet kan sætte sit medlemskab på pause uden gebyr. Henvendelse skal ske til receptionen i dennes åbningstid, hvis dette ønskes.

 1. BRUG AF MEDLEMSKAB/CENTER

3.1. HUSETS REGLER

Medlemmet er forpligtet til løbende at gøre sig bekendt med og til enhver tid følge de gældende Husets Regler, som forefindes ved indtjekningsskærm. Du kan også læse dem her
Medlemmets overtrædelse af Husets Regler udgør en misligholdelse af medlemskabet og Medlemsbetingelserne og kan medføre bortvisning, opsigelse eller ophævelse af medlemskab, pålæggelse af gebyr samt udelukkelse (blacklisting) af Medlemmet fra medlemskab
Fys&Sund forbeholder sig retten til at foretage en politianmeldelse ved overtrædelse af Husets Regler.

 

3.2. MEDLEMSKORT/ADGANG

Medlemmet skal scanne ansigt for at få adgang til Fys&Sunds fitness center.
Alle personer der går ind vil blive scannet og findes det, at et gyldigt medlem går ind sammen med et ikke gyldigt medlem, vil medlemskab blive annulleret.
Det vil ikke være muligt at komme ind ved næste fremmøde. Personale i Fys&Sund vil blive adviseret om dette og personale skal kontaktes for at få medlemskab gjort gyldigt igen. 

3.3. PERSONLIG TRÆNING
Personlig træning er et særskilt medlemskab, som skal oprettes sammen med den personlige træner i Fys&Sund. Der er ret til fri træning i hele det købte forløbs periode.

3.4. VÆRDIGENSTANDE OG TINGSSKADE

Fys&Sund anbefaler, at særligt værdifulde genstande (fx kontanter, ure, smykker, punge, tasker m.v.) ikke medbringes til træning og ikke opbevares i omklædningsskabene. Øvrige medbragte genstande bør opbevares i et forsvarligt aflåst skab under træning. Fys&Sund bærer ikke noget ansvar for tab på grund af bortkomst, tyveri eller tingsskade.

3.5. HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE

Al træning sker på eget ansvar. Medlemmet er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Fys&Sund, ligesom Medlemmet er ansvarlig for at have modtaget nødvendig instruktion for at udføre aktiviteter korrekt og forsvarligt.
Fys&Sund bærer ikke ansvaret for eventuelle personskader som følge af manglende overholdelse af foranstående eller ulykker eller andre besøgendes handlinger eller undladelser. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder i øvrigt.

3.6. BRUG AF CENTER TIL AT UDBYDE PERSONLIG TRÆNING, KOSTVEJLEDNING M.V.

Der må ikke udøves kommerciel virksomhed i Fys&Sund, såsom træningsvejledning, personlig træning eller kostvejledning af andre eller anden virksomhed uden Fys&Sunds forudgående skriftlige tilladelse.

3.7. FILM- OG FOTOOPTAGELSER

Det er ikke tilladt at benytte Fys&Sunds lokaler til optagelse af film (levende billeder) og/eller fotos med henblik på kommercielt brug uden en forudgående skriftlig aftale med Fys&Sunds ledelse. Det er ikke uden samtykke tilladt at optage film (levende billeder) eller tage fotos af andre i Fys&Sunds center eller lave opslag heraf på online-media.

3.8. VIDEOOVERVÅGNING
Der vil være TV-overvågning i fitness centeret. Formålet med TV-overvågningen er at forebygge kriminalitet og skabe tryghed for personalet, medlemmer og øvrige gæster.

3.9 Justface Fitness
I Fys&Sund bruger vi Justface Fitness og biometrisk scan, som adgangskontrol.

Ved indmeldelse i Fys&Sund giver du samtykke til, at vi må bruge dit medlemsbillede til biometrisk scan.

Dit samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, skal du kontakte Fys&Sund for at finde alternative måder at tjekke ind på.

Ved spørgsmål kan du finde yderligere informationer på www.justface-fitness.com eller kontakte Justface Fitness direkte på tlf.: 7674 1260 / support@justface.dk

 1. BETALING
  Medlemmet skal betale månedligt for løbende medlemskab, i henhold til Fys&Sunds til enhver tid gældende priser. Det samme gælder for værger eller andre, som har påtaget sig et juridisk ansvar for medlemskabet; herunder Anden Betaler. Et løbende medlemskab af Fys&Sund kræver, at Medlemmet er tilmeldt en af Fys&Sund anvist betalingstjeneste til automatiske betalinger. Den månedlige betaling for medlemskabet og øvrige gebyrer/ydelser forfalder løbende til det aftalte tidspunkt bortset fra ved opstart.

Medlemmet er ansvarligt for, at medlemskabet betales rettidigt.

4.1. BETALINGSTJENESTE TIL AUTOMATISKE BETALINGER
Betaling foregår via automatisk træk via Reepay. 

4.2. MANGLENDE ELLER FOR SEN BETALING
Hvis et skyldigt beløb ikke betales rettidigt, forsøges det trukket igen og dette sker max 3 gange, hvorefter medlemskabet lukkes og adgang igennem dør blokeres. 

4.3. REFUNDERING AF TILGODEHAVENDER
I tilfælde af et tilgodehavende hos Fys&Sund, vil Fys&Sund som hovedregel godskrive sådanne beløb. Henvend dig i receptionen, som vil hjælpe med dette.

4. ÆNDRINGER

4.1. Fys&Sund kan løbende foretage ændringer af disse Medlemsbetingelser. Ændringer vil blive meddelt i god tid via Fys&Sunds digitale kanaler. Såfremt der er tale om væsentlige ændringer for medlemmet, underretter Fys&Sund medlemmet om ændringen med minimum 30 dages skriftligt varsel pr. e-kommunikation til ændringens ikrafttræden.
Medlemmet har altid mulighed for at opsige medlemskabet i overensstemmelse med pkt. 5.1 5.2
Fys&Sund kan løbende foretage ændringer i udbudte medlemskabstyper, tjenester og produkter. Fys&Sund varsler Medlemmet herom med minimum 30 dages skriftligt varsel pr. e-kommunikation til ændringens ikrafttræden. Medlemmet har altid mulighed for at opsige medlemskabet i overensstemmelse med pkt. 5.1

4.2
Fys&Sund kan løbende foretage prisændringer. Fys&Sund kan foretage regulering af medlemsskabsprisen som følge af stigninger i forbrugerprisindekset det forgangne år. Videre kan sådanne ændringer foretages, såfremt de er et resultat af øgede udgifter forbundet med drifts og sikkerhedsmæssige forhold eller udefrakommende omkostninger relateret til Fys&Sunds levering af ydelser til medlemmet såsom imødekommelse af myndighedskrav eller nye eller ændrede lovkrav, omkostninger til leverandører eller imødekommelse af løbende inflation, samt som følge af udvidelser af eller ændringer i Fys&Sunds medlemskaber og tjenester. Såfremt Fys&Sund foretager sådanne prisændringer underretter Fys&Sund Medlemmet herom med minimum 30 dages skriftligt varsel via e-kommunikation til prisændringens ikrafttræden. Medlemmet har altid mulighed for at opsige medlemskabet i overensstemmelse med pkt. 5.1. 5.4.

 1. OPSIGELSE, OPHÆVELSE M.V.

5.1 MEDLEMMETS OPSIGELSE

Medlemmet kan til enhver tid opsige sit medlemskab med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Hvis Medlemmet fx opsiger sit medlemskab den 15. maj, ophører medlemskabet således den 30. juni. Ved opsigelse af medlemskabet skal fornavn, efternavn, fødselsdato og medlemsnummer oplyses i receptionen.

5.1.2. MEDLEMMETS OPHÆVELSE

Medlemmet har ret til at ophæve sit medlemskab, hvis Fys&Sund væsentligt og gentagne gange misligholder sine forpligtelser over for Medlemmet.

5.2 Fys&Sund's OPSIGELSE

Fys&Sund kan til enhver tid opsige Medlemmets medlemskab med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Hvis Fys&Sund fx opsiger Medlemmets medlemskab den 15. maj, ophører medlemskabet således den 30. juni.

5.2.1 Fys&Sunds OPHÆVELSE M.V.

Fys&Sund har ret til at ophæve Medlemmets medlemskab, hvis Medlemmet væsentligt misligholder sine forpligtelser over for Fys&Sund. For sen eller manglende betaling af et skyldigt beløb, (medvirken til) misbrug af medlemsadgang eller loginoplysninger, doping eller væsentlig misligholdelse af Husets Regler udgør altid væsentlig misligholdelse.
Fys&Sund kan desuden sanktionere Medlemmet som anført i Husets Regler; herunder i form af bortvisning, udelukkelse, politianmeldelse m.v.

 1. FORTRYDELSESRET
Ved køb af et medlemskab har Medlemmet 14 dages fortrydelsesret fra den dag, aftale om medlemskabet blev indgået og kan i denne periode opsige medlemskab uden der tages hensyn til de almindelige opsigelses regler
 1. DOPING
  Medlemmet er forpligtet til at lade dig teste for doping, hvis det forlanges af en repræsentant for Fys&Sund. Hvis Medlemmet modsætter sig dette, vil det blive betragtet som en positiv test. En positiv test medfører, at Fys&Sund kan ophæve medlemskabet og bortvise Medlemmet med øjeblikkelig virkning, jf. pkt. 6.2.
 2. BEHANDLING AF PERSONDATA

  Når et medlemskab oprettes i Fys&Sund, indsamler Fys&Sund diverse personlige oplysninger om Medlemmet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatapolitik.

 3. KLAGEADGANG

  Hvis Medlemmet vil klage over sit køb af medlemskab, skal Medlemmet henvende sig til Fys&Sunds ledelse. E-Mail: thomas.hyldgaard@fysogsund.dk
 1. ANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNING

10.1.
Medmindre andet er anført i Medlemsbetingelserne (herunder Husets Regler), er parterne ansvarlige over for hinanden i henhold til dansk rets almindelige regler. Fys&Sund er dog ikke ansvarlig for tab og skade, der skyldes simpel uagtsomhed, ligesom Fys&Sund ikke er ansvarlig for indirekte tab.

10.2.
Medlemmet er ikke berettiget til at rejse krav om erstatning eller kompensation, hvis Medlemmets muligheder for at benytte Fys&Sunds fitness center er nedsat som følge af istandsættelses- eller vedligeholdelsesarbejder, skader/beskadigelse, reparationer, rengøring, sundhedsmæssige eller hygiejnemæssige tiltag eller andre driftsmæssige handlinger igangsat af Fys&Sund.
Hvis Medlemmets muligheder for at benytte Fys&Sunds fitness center imidlertid er væsentligt nedsat i 14 sammenhængende dage i denne forbindelse, har Medlemmet dog ret til en forholdsmæssig reduktion i prisen for sit medlemskab for den pågældende periode. Fys&Sund vil i sådanne tilfælde stille medlemskab i bero.

10.3.
Såfremt Fys&Sund ikke kan opfylde sine forpligtelser over for Medlemmet som følge af forhold, der ligger uden for Fys&Sunds kontrol, og som Fys&Sund ikke kunne forudse eller overvinde konsekvenserne af (force majeure), suspenderes parternes forpligtelser over for hinanden, i den periode force majeure-forholdet består. Medlemmet kan således ikke ophæve medlemskabet i den pågældende periode, men Medlemmet kan opsige medlemskabet på almindelig vis. Såfremt Medlemmet har forudbetalt medlemskab, og Fys&Sund ikke kan opfylde sine forpligtelser over for Medlemmet i en periode som følge af force majeure, kan Medlemmet ikke kræve sådan forudbetalt medlemskab helt eller delvist refunderet eller kompenseret straks for en sådan periode. Hvis medlemskabet fortsat er i kraft efter udløbet af den nævnte periode, vil Fys&Sund tillægge medlemskabet det tabte, som en forlængelse af medlemskabet.

 1. LOVVALG OG VÆRNETING

  Alle køb omfattet af disse Medlemsbetingelser er underlagt dansk ret. Eventuelle uenigheder, som ikke kan afgøres i mindelighed, afgøres af de danske domstole.
 2. KONTAKTINFORMATION

  Ved spørgsmål til disse medlemsbetingelser, er Medlemmet velkommen til at kontakte Fys&Sunds ledelse. Jakob Rosenrot, Fitnesschef jakob.rosenrot@fysogsund.dk eller Klinikejer Thomas Hyldgaard thomas.hyldgaard@fysogsund.dk
 3. VERSIONER 14.1

  Dette er version 2.0 - 2020 af Fys&Sunds medlemsbetingelser, der er gældende for medlemskaber købt fra og med d. 1. januar 2020.

 

VILKÅR FOR BETALING VIA AUTOMATISK KORTBETALING I FYS&SUND RANDERS

 1. GENERELT

  Følgende vilkår er gældende i tillæg til de medlemsbetingelser, der gælder for medlemmer hos Fys&Sund, Dytmærsken 9, 8900 Randers, Cvr nr 20715588.

  Disse vilkår om anvendelse af en betalingstjeneste til automatisk betaling indebærer, at Medlemmets betaling af skyldige beløb til Fys&Sund sker ved månedligt og automatisk træk af beløbet hos Medlemmet via et betalingsinstrument. Medlemmet skal vælge den af Fys&Sund anviste betalingstjeneste til automatiske betalinger. Ved anvendelse af betalingskort til betaling af automatisk træk opbevares de fulde betalingskortoplysninger af Reepay, som er godkendt efter internationale sikkerhedsstandarder (PCI DSS – Payment Card Industry Data Security Standard) til brug for automatisk debitering af Medlemmets betalingskort på vegne Fys&Sund.
  Tilmelding til automatisk betaling sker i forbindelse med oprettelse af Medlemmets medlemskab. Ved tilmelding accepterer Medlemmet også at modtage notifikationer om betaling ved automatisk træk pr. e-kommunikation. Det er Medlemmets/Anden Betalers ansvar at sikre, at aftalen er korrekt tilmeldt betalingstjenesten til automatiske betalinger.
  Hvis aftalen ikke er oprettet korrekt, kan Fys&Sund opsige medlemskab til øjeblikkeligt ophør.
  Læs mere om medlems- og betalings betingelser på fysogsund.dk

 

 1. BETALINGER

  Medlemmet er ansvarligt for at medlemskabet, gebyrer og ydelser betales rettidigt til Fys&Sund. Medlemmet skal betale månedligt for løbende medlemskab. Det samme gælder for værger eller andre, som har påtaget sig et juridisk ansvar for medlemskabet, herunder Anden Betaler.

 

 1. PERSONLIG TRÆNING

  Ved personlig trækning vil det samlede beløb for hele forløbet bliver delt ligeligt i det samme antal mdr. forløbet kører.
  Priser for det samlede beløb er oplyst på https://www.fysogsund.dk/personlig-traening-fys-og-sund-randers/

 

 1. MANGLENDE BETALING

  Hvis et skyldigt beløb ikke betales rettidigt, herunder hvis den automatiske betaling ikke kan gennemføres på grund af Medlemmets forhold, herunder hvis betalingen afvises af Medlemmet, dennes bank eller dennes betalingstjeneste, vil Fys&Sund følge processen for manglende forsøge af gentage trækning 3 gange og derefter annullere medlemskab og samtidig annullere mulighed for adgang til Fys&Sund Fitness. 

 2. OPDATEREDE OPLYSNINGER

  Det er Medlemmets/Anden Betalers ansvar at betalingskortnummer og/eller registrerings- og kontonummer er gyldigt og at evt. nyt betalingskortnummer og/eller registrerings- og kontonummer opdateres ved henvendelse til receptionen i Fys&Sund eller online i app tilknyttet Fys&sund Fitness. 

 3. OPSIGELSE

  Medlemmet kan til enhver tid opsige denne aftale om at anvende betalingstjenester til automatiske betaling, således at Fys&Sund ikke automatisk kan trække skyldige beløb på betalingskontoen. Medlemmet er dog stadig forpligtet til at sørge for rettidig betaling af skyldige beløb i medfør af Medlemsbetingelserne.

 

 1. KONTAKTINFORMATION

  Fys&Sund, Dytmærsken 9, 8900 Randers, fysogsund.dk

 

 1. VERSION

  Dette er version 2.1 - 2022 af Fys&Sunds vilkår for automatisk betaling gældende fra 1. januar 2015.